مهرداد سعیدی

مهرداد سعیدی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | جزیره کیش
سرپرست
بهره برداری دستگاه های تاسیساتی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی کیش
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی کیش
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۷۳ - ۱۳۹۴
سرپرست
بهره برداری دستگاه های تاسیساتی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات