لیدا قادرسلطانی

لیدا قادرسلطانی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
توضیحات