حامد مجاور

حامد مجاور

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | اسکو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق قدرت
توضیحات