سهیل صفایی

سهیل صفایی

کارشناسی روانشناسی

۶ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
فروشنده
اسباب بازی و بازی فکری
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد لواسانات
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد لواسانات
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی روانشناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
گواهینامه رانندگی
راهنمایی و رانندگی
71113938003
۱۳۹۲
گواهینامه رانندگی
راهنمایی و رانندگی
71113938003
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
فروشنده
اسباب بازی و بازی فکری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
فروشنده
اسباب بازی و بازی فکری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
فروشنده
اسباب بازی و بازی فکری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
فروشنده
انتخاب برتر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
گرافیک
توضیحات