رضا مظفری

رضا مظفری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
توضیحات