پروین خواجه دهی

پروین خواجه دهی

مسئول هماهنگی

۱ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۷۲ - ۱۳۷۶
کارشناسی زیست شناسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات