داریوش قلی پور دشتکی

داریوش قلی پور دشتکی

کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی

۵ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کارشناسی ارشد کارشناس بهداشت عمومی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات