سیروس کرمی

سیروس کرمی

انباردار در شرکت باران ساز گیاه ماشین

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | دماوند
انباردار
شرکت باران ساز گیاه ماشین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
انباردار
شرکت باران ساز گیاه ماشین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات