محمد مستاجران

محمد مستاجران

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات