مسعود بقایی

مسعود بقایی

کاردانی دامپزشکی علوم آزمایشگاهی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | هشتگرد
مسئول دفتر
دامپزشکی
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
کاردانی دامپزشکی علوم آزمایشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
مسئول دفتر
دامپزشکی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مرکز آموزش کهکشان
مسئول دفتر در دامپزشکی
توضیحات