میثم نجف زده

میثم نجف زده

کارشناسی ارشد مهندسی معدن استخراج

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | چایپاره
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی معدن استخراج
توضیحات