زینب تمیمی

زینب تمیمی

دانشجو و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۶ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
توضیحات