ماهیار رجبی درگاه

ماهیار رجبی درگاه

به دنبال کار

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
مامور سرشماری
سازمان آمار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سراب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سراب
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مامور سرشماری
سازمان آمار
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
فروشنده
ecco
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تری دی مکس
درجه کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری از دانشگاه آزاد اسلامی سراب
توضیحات