جواد شاه نظری

جواد شاه نظری

کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب

۰ارتباط ۰مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
توضیحات