سانای قره داغی

سانای قره داغی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | مهرشهر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
توضیحات