سمیه حیدری

سمیه حیدری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
حسابدار
عمران بتن آنیل
کارشناسی دانشگاه پیام نور پرند
تحصیلات
دانشگاه پیام نور پرند
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
عمران بتن آنیل
حسابدار ی پروژه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد مالیاتی
طبیعت سبز میهن
حسابدار مالیاتی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
حسابدار ارشد
پلیمرپاک آریان
حسابدار ارشد
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
حسابدار
چای بلدرچین و نوربخش
کمک حسابدار و حسابدار
توضیحات