پیمان امین زاده دیزج

پیمان امین زاده دیزج

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۳مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارمند امور مالی
نظام مهندسی استان آذربایجانغربی
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
کارمند امور مالی
نظام مهندسی استان آذربایجانغربی
۱۳۹۳ اکنون
مدیر مالی
مهندسین مشاور طرح ومدیریت انرژی پویا
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات