مصطفی جلائی فر

مصطفی جلائی فر

کارشناس برنامه و بودجه

۳ارتباط ۱مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
کارشناسی حسابداری دولتی
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات