علیرضا سلمانی

علیرضا سلمانی

کارشناسی ارشد کشاورزی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | سرپل ذهاب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد کشاورزی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات