بهناز رئیسی

بهناز رئیسی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

۳۵ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات