مژگان پیردایه

مژگان پیردایه

دیپلم علوم تجربی

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | پرند
فروشنده
فروشگاه مواد غذایی
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
فروشنده
فروشگاه مواد غذایی
علت ترک کار: انتقال فروشکاه به مکانی که رفت و آمد سخت بود
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
انباردار
شرکت فرآیند فولاد پرند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مسئول ثبت نام
آموزشگاه رانندگی صالحی
علت ترک کار: مشکل در ساعات کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مسئول صدور
نمایندگی بیمه توسعه
علت ترک کار: پایان بیمه توسعه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات