زهرا امانی پور

زهرا امانی پور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ترجمه و تدریس

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | فومن
کارشناسی ارشد دانشگاه قم
تحصیلات
دانشگاه قم
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ترجمه و تدریس
توضیحات