مهناز ماهر

مهناز ماهر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
توضیحات