سیدمحمود میرعلمی

سیدمحمود میرعلمی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

۱ارتباط ۱مهارت
سمنان | گرمسار
دستیار قاضی
قوه قضاییه استان سمنان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
دستیار قاضی
قوه قضاییه استان سمنان
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات