محمدرضا نجف زاده

محمدرضا نجف زاده

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی حقوق
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات