محسن تیزهوش

محسن تیزهوش

فوق دیپلم فنی

۴ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
راننده حرفه ای
وزارت خانه
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم گرافیک
-
دیپلم فنی و حرفه ای
در ضمینه امور فنی و در حال حاضر راننده در بخش اداری قراردادی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
راننده حرفه ای
وزارت خانه
توضیحات