کار ایران

کار ایران

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

۴ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
توضیحات