محمد رضا

محمد رضا

کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابراتICT

۱ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
توضیحات