مرتضی طالبی

مرتضی طالبی

کارشناسی ارشد معماری معماری

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | آمل
مهندس معمار
شرکت سقف ساحل
کارشناسی ارشد دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
اسکیس پیشرفته
ایوان خانه معمار
9411125
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مهندس معمار
شرکت سقف ساحل
۱۳۸۰ - ۱۳۹۱
طراح معماری
سقف ساحل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات