پریا شهریاری

پریا شهریاری

کارشناسی زیست شناسی

۱ارتباط ۰مهارت
سیستان و بلوچستان | زابل
کارشناسی دانشگاه زابل
تحصیلات
دانشگاه زابل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی زیست شناسی
توضیحات