امیرحسین امینی

امیرحسین امینی

کاردانی شهرسازی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
سرپرست آموزش و مدیرانعقاد قرارداد
موسسه ثبتی وحقوقی ملاصدرا(شعبه آرژانتین)
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت مهندسین هوشمندسازه آروین آرا
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
سرپرست آموزش و مدیرانعقاد قرارداد
موسسه ثبتی وحقوقی ملاصدرا(شعبه آرژانتین)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیرانعقاد قرارداد
موسسه ثبتی وحقوقی ملاصدرا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
بازاریاب
بیمه پاسارگاد