احسان بشارتی

احسان بشارتی

کارشناسی مهندسی عمران حمل و نقل

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | کازرون
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی نجف آباد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی نجف آباد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران حمل و نقل
توضیحات