ایرج فیوجی

ایرج فیوجی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
توضیحات