بهروز دینی پور

بهروز دینی پور

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
توضیحات