سیامک حقگو

سیامک حقگو

کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | ملکان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
توضیحات