وحید قاسمی

وحید قاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | ساری
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
توضیحات