حنانه آقایی

حنانه آقایی

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | اندیشه
کمک حسابدار
شرکت تیزرو یدک پارت
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کمک حسابدار
شرکت تیزرو یدک پارت
کمک حسابدار شرکت تیزرو پارت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کمک حسابدار
شرکت تیزرو یدک پارت
مهارت ها
دوره های آموزشی
: دوره اموزشی ۶ ماهه در اداره امور مالیاتی استان گیلان
کمک حسابدار در شرکت تیزرو یدک پارت
توضیحات