زهرا حسینی

زهرا حسینی

کاردانی موسیقی

۰ارتباط ۱مهارت
ایلام | ایلام
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی ایلام
تحصیلات
مرکز جامع  علمی کاربردی ایلام
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات