حسن همتی

حسن همتی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش
گروه دکتر خلیلی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر فروش
گروه دکتر خلیلی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
سرپرست فروش
شبکه البرز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دستیار فروش و بازاریابی
مدیا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات