سعید اسدی

سعید اسدی

مدلیست واجرای مبلمان

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر قدس
سرپرست تولید-مدلینگ-اجرا
سالونی-تیس-فاما-جیلارد-اوجی
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۴۰۰
سرپرست تولید-مدلینگ-اجرا
سالونی-تیس-فاما-جیلارد-اوجی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
مدلیست مبلمان
سرپرست تولید-مدلینگ-اجرا در سالونی-تیس-فاما-جیلارد-اوجی
توضیحات