مهسا درویش زاده

مهسا درویش زاده

کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات