مهســــا مهســــا

مهســــا مهســــا

کارشناسی تاریخ

۳ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۶۴ - ۱۳۹۲
توضیحات