سمیه خداویسی

سمیه خداویسی

کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری

۰ارتباط ۰مهارت
کردستان | قروه
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات