هاشم زیدابادی نژاد

هاشم زیدابادی نژاد

دبیر

۵ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
دبیر
تربیت بدنی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
دبیر
تربیت بدنی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات