احسان ملکیان

احسان ملکیان

کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب

۱ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات