علی ساعی

علی ساعی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات