سعید یگانه

سعید یگانه

کارشناسی مهندسی برق کنترل

۵ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی برق کنترل
توضیحات