سعید شیخی

سعید شیخی

۰ارتباط ۱مهارت
لرستان | خرم آباد
پیمانکار
بخشداری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
پیمانکار
بخشداری
پروژه‌ها
نداشتم
پروژه‌ها
نداشتم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
نرم افزارهای حسابداری
توضیحات
درنرم افزارهای اکسل ،همکاران سیستم وهلو مهارت کافی دارم