سارا شریف زاده

سارا شریف زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

۵ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهر
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
توضیحات