آرمان دشتی زاده

آرمان دشتی زاده

کارشناسی مهندسی شیمی

۳ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
فروشندگی
فروشگاه غزال
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
فروشندگی
فروشگاه غزال
مهارت ها
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات